BC Rendezvényszervező Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelési tájékoztató

I. Bevezető

 

Jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást nyújtson a BC Rendezvényszervező Korlátolt Felelősségű Társaság  (továbbiakban: Adatkezelő) által végzett tevékenységekhez kapcsolódó adatkezelések céljairól, jogalapjairól, időtartamairól és egyéb körülményeiről. Az Adatkezelő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, továbbá az egyéb jogszabályoknak megfelelően kezeli az Érintett személyes adatait.

 

II. Adatkezelő és elérhetőségei

 

2.1. Adatkezelő neve: BC Rendezvényszervező Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: BC Rendezvényszervező Kft.)

Székhelye és postacíme: 2040 Budaörs, Borostyán utca 10.

Nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszáma: 13-09-203648

E-mail címe: hello@blockchaincapital.hu

Telefonszáma: 0630 861 18 51

Honlap: https:// www.blockchaincapital.hu

 

III. Érintettek adatainak kezelése

 

3.1.      Érintettek köre

 

Az Adatkezelő gazdasági tevékenysége végzése során az alábbi természetes személyek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait kezeli.

 1. Az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban kerülő jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részről az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő természetes személy;
 2. Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban kerülő természetes személyek;
 3. Az Adatkezelő által szervezett rendezvényeken részt vevő természetes személyek;

3.2.      Kezelt adatok kategóriái

 

 1. Személyazonosításhoz szükséges adatok;
 2. Személyazonosító okmányok száma és típusa;
 3. Kapcsolattartási adatok;
 4. Szerződéshez kapcsolódó adatok;
 5. Érintettről készült kép és videofelvétel;
 6. Egyéb, az Érintett által megadott olyan személyes adatok, amelyeket az Adatkezelő nem kért, az Érintett azonban továbbította azokat;

 

A konkrét adatfajtákat az alapul szolgáló szerződés, illetve az Adatkezelő által alkalmazott, vagy a nyújtott szolgáltatások során keletkezett iratok, nyomtatványok, nyilatkozatok és egyéb dokumentumok tartalmazzák.

 

3.3 A kezelt adatok forrása

Az Adatkezelő a 3.4. pont szerinti adatkezelési célok elérése érdekében az Érintett személyes adataihoz a következő forrásokból jut hozzá:

 1. Érintett;
 2. Publikus nyilvántartások;
 3. Érintettről az Adatkezelő által szervezett rendezvények alatt készült kép és videofelvétel

3.4 Az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat a következő célokból kezeli:

 1. Szerződéskötés és szerződés teljesítése;
 2. Marketingcélú felhasználása;
 3. Hírlevelek küldése

Az egyes adatkezelési célok szerint csoportosított adatkezelési körülményekre (az adatkezelés jogalapjára és időtartamára) vonatkozóan az alábbi táblázat nyújt információt.

Az adatkezelés célja Kezelt adatok kategóriái adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Szerződéskötés és szerződés teljesítése Személyazonosításhoz szükséges adatok;

Személyazonosító okmányok száma és típusa,

Kapcsolattartási adatok;

Szerződéshez kapcsolódó adatok;

Egyéb, az Érintett által megadott olyan személyes adatok, amelyeket az Adatkezelő nem kért, az Érintett azonban továbbította azokat

szerződés  teljesítése (szerződés létrehozása céljából) Számviteli törvényben meghatározott számviteli bizonylatok esetében 8 év.

Nem számviteli bizonylatnak minősülő dokumentum esetén a szerződés megszűnésétől számított általános elévülési idő, 5 év.

Marketingcélú felhasználás Érintettről a rendezvények alatt készült kép és videofelvétel Érintett hozzájárulása Érintett hozzájárulásának visszavonásától számított 15 nap
Hírlevelek küldése Kapcsolattartási adatok

(név, email cím)

Adatkezelő jogos érdeke Jogos érdek megszűnésétől számított 15 nap,

Az Érintett arra vonatkozó nyilatkozatának kézhezvételétől számított 15 nap, hogy az Adatkezelő az Érintett arra vonatkozó nyilatkozatát kézhez veszi, hogy a továbbiakban hírlevelek küldésre nem tart igényt

 

IV. Érintettek jogai
 
 1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintettnek a személyes adatait kezeli-e és amennyiben igen, úgy a kezelt személyes adatok másolatát és az alábbi információkat bocsátja az Érintett rendelkezésére:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen célból,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

 

 

 1. Helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő az Érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül kijavítja vagy kiegészíti az Érintettre vonatkozó pontatlan vagy hiányos adatokat.

Az Adatkezelő az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a helyesbíteni kért személyes adatok pontos megjelölését kérheti.

 1. A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

Az Érintett az alábbi esetekben jogosult a rá vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését kezdeményezni:

(a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő kezelte;

(b) az Érintett visszavonja a hozzájárulását, feltéve, hogy az Adatkezelő által megvalósítandó adatkezelésnek nincs más jogalapja;

(c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

(d) az Érintett személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte; vagy

(e) a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az Adatkezelőre előírt kötelezettség teljesítése érdekében a személyes adatokat az Adatkezelőnek törölnie kell.

Az Adatkezelő az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

Az Adatkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:

(a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához;

(b) a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az Adatkezelőre telepített személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez;

(c) közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához;

(d) a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához;

(e) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés;

(f) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a törölni kért adatok pontos megjelölését kérheti.

 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • érintett álláspontja szerint adatai nem pontosak;
 • érintett álláspontja szerint az Adatkezelő jogellenesen kezelte személyes adatait, de az érintett ellenzi a személyes adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek nincs szükséges a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igénye érvényesítése, előterjesztése, vagy védelme miatt;
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

 

Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását kérheti.

 

5. Adathordozhatóságához való jog

Az Érintett bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő a szerződéses jogalapon kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássa rendelkezésre.

Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az Adatkezelő az Érintett kérésére a személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja.

Abban az esetben, amennyiben az Érintett adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.

Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását kérheti.

 1. Jogorvoslati jog

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették, jogában áll az Adatkezelő felé, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu;

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.;

Telefon: +36-1-391-1400;

Fax: +36-1-391-1410;

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Érintett jogellenes adatkezelés esetén polgári pert indíthat az Adatkezelő ellen.

 1. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek a kérelem előterjesztőjének kilétével kapcsolatban megalapozott kétsége támad, az Adatkezelő az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk rendelkezésre bocsátását igényelheti. Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek bizonyítottan nem áll módjában az Érintettet azonosítani, az Adatkezelő az Érintett kérelmének teljesítését megtagadhatja.

 

V. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt, illetve az érintett személyes adatai alapján profilalkotást.

VI. A személyes adatok címzettjei

Az Adatkezelő az érintett személyes adatait harmadik országba, vagy nemzetközi szervezetek részére nem továbbítja.

Adatkezelő az érintett személyes adatait harmadik személy részére csak jogszabályi kötelezettségei teljesítése érdekében továbbítja, vagy abban az esetben erre jogerős bírósági, vagy hatósági határozat kötelezi.

Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók köre folyamatosan változik. Az Adatkezelő az adatfeldolgozók személyét nyilvántartja, azokról az érintetteket, különösen az Adatkezelő munkavállalóit szükség esetén megfelelően tájékoztatja.

 

VII. Marketing célú adatkezelés

 

Az Adatkezelő az általa szervezett rendezvényekről marketing célból kép és videofelvételt készít. A kép és video felvételeket az Adatkezelő marketing célból http://www.blockchaincapital.hu/ internetes oldalán vagy egyéb fizikai megjelenési formájú marketing/promóciós anyagiban használja fel.

Az érintett a jelen adatkezelési a jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő által szervezett rendezvényeken készült kép és hangfelvételeket az Adatkezelő marketing célból http://www.blockchaincapital.hu/ internetes oldalán vagy egyéb fizikai megjelenési formájú marketing/promóciós anyagiban felhasználja.

Amennyiben az Érintett hozzájárulásának visszavonását az Adatkezelő az hello@blockchaincapital.hu emailcímére, vagy a [*] postacímére kérjük megküldeni a visszavonással érintett kép és/vagy videofelvétel egyértelmű megjelölésével.

VIII. Hírlevelek küldése

Az Adatkezelő az érintettek részére a tevékenységével, valamint az általa szervezett rendezvényekkel összefüggő hírleveleket küld. A hírleveleket az Adatkezelő jogos érdeke alapján küldi meg az Érintettek részére.

Amennyiben az Érintettet úgy dönt, hogy nem tart igényt az Adatkezelő által küldött hírlevelekre, úgy mindenfajta hátrányos következmény nélkül nyilatkozhat az Adatkezelő részére, hogy a továbbiakban részére hírlevél küldésére ne kerüljön sor.

Az Érintette e nyilatkozatát az Adatkezelő hello@blockchaincapital.hu email címére, vagy a [*] postacímére megküldött levelében teheti meg, amelyet követően az Adatkezelő az Érintett részére a hírlevelek megküldését megszünteti.

Az Adatkezelő tekintettel arra, hogy az Érintett személyes adatait a hírlevelek küldésével összefüggésben jogos érdeke alapján kezeli elvégezte az ezzel kapcsolatos érdekmérlegelési tesztet, amely jelen adatkezelési tájékoztató 1. számú mellékletét képezi.

IX. Adatkezelési tájékoztató hatálya és módosítása

Jelen adatkezelési tájékoztató 2020. [*] napjától visszavonásig hatályos. A Tájékoztatót az Adatkezelő az Érintettek előzetes tájékoztatásával bármikor módosíthatja. Az Adatkezelő a Tájékoztató módosulásáról a http://www.blockchaincapital.hu/ weboldalon közzétett tájékoztatóval értesíti az Érintetteket.

Budapest, 2020. [*]

 1. számú melléklet

Érdekmérlegelési teszt

Hírlevél küldéssel összefüggő adatkezelésekkel kapcsolatosan

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet („GDPR”) 6 cikk (1) bekezdés f) pontja alapján

Adatkezelő neve: BC Rendezvényszervező Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: BC Rendezvényszervező Kft.)

Székhelye és postacíme: 2040 Budaörs, Cinege utca 2.

Nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszáma: 13-09-203648

E-mail címe: hello@blockchaincapital.hu

Telefonszáma: 0630 861 18 51

Honlap: https:// www.blockchaincapital.hu

 

Az érintettek köre: az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban kerülő jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részről az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő természetes személy; Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban kerülő természetes személyek („Érintettek”).

Az adatok jellege: Érintett neve, e-mail címe, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a (cég)neve, valamint a kapcsolattartáshoz használt e-mail címe

Az adatkezelés célja: Általános marketing (reklám) üzenetek, promóciós ajánlatok, tájékoztatók küldése e-mailben („hírlevelek”).

Jogos érdek bemutatása: A megnevezett személyes adatok kezelése elengedhetetlenül szükséges a hírlevelek Érintettek részére történő megküldéséhez. A kezelt személyes adatok köre a hírlevelek emailben történő küldéséhez szükséges legminimálisabb körben került meghatározásra. A személyes adatok kezelése a fentiekre tekintettel az adatkezelő jogszerű üzleti érdekeit, valamint ezzel együtt az Érintettek érdekeit is szolgálja, hiszen ekként kellő időben megfelelő információkat szerezhetnek az adatkezelő szolgáltatásairól.

Az adatkezelés szükségessége, arányossága: a hivatkozott személyes adatok kezelése a hírlevelek küldéséhez elengedhetetlenül szükséges, arra alkalmas és azzal arányos. A hírlevelek küldése e-mailben csak ezen minimálisan szükséges személyes adatok kezelése révén biztosíható.

Alternatív megoldások: A hírlevelek küldéséhez a fenti személyes adatok kezelése elengedhetetlenül szükséges, tekintettel arra, hogy ezen adatkezelési cél alternatív, vagy kevesebb személyes adat kezelésével járó, esetleg személyes adatok egyéb módon történő kezelésével járó megoldás révén nem megvalósítható. A személyes adatok anonimizálása vagy kevesebb személyes adat kezelése lehetetlenné tenné a hírlevelek küldését az Érintettek részére. Az adatkezelő az adattakarékosság elvével összhangban csak az adatkezelés céljának biztosításához feltétlenül szükséges személyes adatokat kezeli.

Az érintett számára az adatkezeléssel járó hatások bemutatása: Az adatkezelés az érintettek szempontjából érdemben nem korlátozó. Az adatkezelő hírlevelek küldése megtiltásának lehetőségét az Adatkezelési Tájékoztatójában VIII. pontjában foglaltak szerint  szerint lehetővé teszi arra az esetre, ha az érintettet zavarná az adatkezelés. Az érintettnek a GDPR 21. cikk (2)-(3) szerinti, a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás joga tehát biztosított. A személyes adatok kezelése az érintettek zaklatásával, egyéb tevékenységgel vagy magánéletükbe, jogaikba való beavatkozással nem jár.

Az érintett ésszerű elvárásainak vizsgálata: Arra tekintettel, hogy az adatkezelő a vele szerződést kötő Érintettek részére küld hírleveleket az Érintettek, mint egyben az adatkezelő ügyfelei, valamint jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a szerződéses kapcsolattartók, képviselők és munkavállalók az Érintettel való jogviszonyukra, illetve kapcsolatukra tekintettel ésszerűen számíthatnak a marketing célú hírlevelek megküldésének lehetőségére. Figyelemmel pedig a GDPR (47) preambulum-bekezdésében írtakra, mely szerint a személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető.

Az adatkezelés módja: Az adatkezelés biztonságos informatikai környezetben történik. Az adatkezelő minden tőle elvárható adatbiztonsági intézkedést foganatosít annak érdekében, hogy az általa a hírlevelek küldése keretében kezelt személyes adatok ne kerülhessenek nyilvánosságra, továbbá azokhoz illetéktelen harmadik személyek ne férhessenek hozzá semmilyen módon.

A tiltakozási jog gyakorolása: Az Érintettek az adatkezelést a jelen érdekmérlegelési teszt és az Adatkezelési Tájékoztatóban írtak szerint, valamint az ott meghatározott jogaik gyakorlása révén ellenőrizhetik, és jogosultak élni tiltakozási jogukkal.

Érdekmérlegelési tesz eredménye: A fentiek alapján megállapítható, hogy az adatkezelő jogos érdeke arányosan korlátozza az érintettek jogos érdekét. Az érintett személyes adatok kezelése hírlevelek küldéséhez, továbbá az érintettek kapcsolódó jogainak biztosításához elengedhetetlenül szükséges, annak kivitelezésére pedig alternatív, kevesebb személyes adat kezelésével járó vagy más módszert követő adatkezelési megoldások nem állnak rendelkezésre. Mindezek eredményeként az adatkezelés megfelel GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) alpontja alapján a jogos érdekkel, mint jogalappal szemben támasztott elvárásnak.