BC Rendezvényszervező Korlátolt Felelősségű Társaság

Általános Szerződési Feltételek

 

I. Bevezető

 

Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy meghatározza a BC Rendezvényszervező Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Rendező) által Magyarország területén szervezett és megrendezésre kerülő valamennyi rendezvényein (a továbbiakban: Rendezvények) való részvétel általános szerződési feltételeit.

II. Rendező megnevezése és elérhetőségei

BC Rendezvényszervező Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: BC Rendezvényszervező Kft.)

Székhelye és postacíme: 2040 Budaörs, Borostyán u 10.

Nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszáma: 13-09-203648

E-mail címe: hello@blockchaincapital.hu

Telefonszáma: 0630 861 18 51

Honlap: https:// www.blockchaincapital.hu

 

III. Fogalom meghatározások

 

Rendező:  BC Rendezvényszervező Korlátolt Felelősségű Társaság

Rendezvény: a Rendező által szervezésre és megrendezésre kerülő valamennyi esemény.

Részvételi jegy: a Rendező által szervezett Rendezvényeken részvételre jogosító igazolás.

Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti természetes személy.

Szerződő Fél: A Redezővel az adott Rendezvényen történő részvételre jogosító Részvételi Jegyet vásárló Fogyasztó vagy jogi személy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

 

IV. ÁSZF hatálya

4.1. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Rendezőre, a Szerződő Félre, a Rendezvényen egyéb okból résztvevőkre. A Rendező által a Rendezvény lebonyolításával összefüggésben harmadik személlyel létrejött megállapodásokat külön szerződések tartalmazzák.

4.2. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól és rendelkezései minden esetben irányadók a Rendezvényeken való részvételre.

V. Jegyvásárlás

5.1. A Rendezvényeken történő részvételre az adott Rendezvényre szóló Részvételi Jegy megvásárlása jogosítja fel a Szerződő Felet.

5.2. A Rendezvények listáját, a Részvételi Jegyek vételárát, valamint a Rendezvényen történő részvétel esetleges egyéb feltételeit a Rendező a www.blockchaincapital.hu internetes oldalon teszi közzé.

5.3. A Részvételi Jegy www.blockchaincapital.hu internetes oldalon keresztül vásárolható meg kizárólag közvetlenül a Rendezőtől, a Rendező által rendszeresített űrlap, vagy ennek hiányában a Rendező által kért adatok megadásával.

5.4. Az adott rendezvényen történő részvételi szándék megküldését követően a Rendező a Szerződő Fél számára e-mail üzenetben visszaigazolást küld, valamint a Részvételi Jegy megvásárlása érdekében díjbekérőt (továbbiakban: Díjbekérő) küld a Szerződő Fél számára, amely a Részvételi Jegy vételárát tartalmazza.

5.5. A Részvételi Jegy Díjbekérőn szereplő vételárának megfizetését követően a Rendező a Szerződő fél részére a Részvételi Jegy vételáráról számlát állít ki.

5.6. A Szerződő Fél és a Rendező között az adatot rendezvényen történő részvételre vonatkozó szerződés a Részvételi Jegy vételárának Rendező bankszámlaszámán történő jóváírásával egyidejűleg jön létre.

5.7. A Részvételi Jegy kizárólag a Rendező előzetes értesítése és jóváhagyása mellett ruházható át. A Részvételi Jegy átruházásához történő hozzájárulás elutasítását a Rendező nem köteles indokolni.

5.8. Amennyiben a Rendezvény a Rendező működési körén kívül eső valamely okból (így többek között, de nem kizárólagosan: háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más előre nem látható akadály) hiúsul meg, Rendező a Szerződő Féllel szemben kártérítési felelősséggel nem tartozik, a Részvételi Jegy árának megtérítésére nem köteles.

5.9. Amennyiben az adott Rendezvény a Rendezőnek felróható okból marad el a Rendező kizárólag Szerződő Fél erre irányuló kérelme esetén téríti vissza a Részvételi Jegy árát. A Szerződő Fél kérelmére lehetőség van továbbá elmaradt rendezvény esetén a Részvételi Jegy más Rendezvényen történő felhasználására azzal, hogy amennyiben a másik rendezvény ára magasabb a Szerződő Fél a különbözet összegét köteles a Rendező részére megfizetni.

5.10. Amennyiben a Szerződő Fél Részvételi Jegy megvásárlása ellenére a Rendezvényen bármilyen okból nem vesz részt nem jogosult a Részvételi Jegy vételárának visszatérítésére.

VI. Rendezvényekre vonatkozó rendelkezések

6.1. Adott Rendezvény programját és a Rendező által nyújtott szolgáltatások összességét a Rendező alakítja ki, amelyet a www.blockchaincapital.hu internetes oldalon tesz közzé. A Rendező mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált programok és szolgáltatások nyújtására, illetve lehetetlenülés esetén a korábban kommunikált kieső program vagy szolgáltatás más programmal vagy szolgáltatással történő pótlására. Rendező fenntartja a jogot a meghirdetett Rendezvények időpontjának, témájának és tematikájának módosítására.  Rendező a módosításról a  www.blockchaincapital.hu oldalon tájékoztatót tesz közzé. A módosításból eredő többletköltségekért, károkért a Rendező nem felelős.

VII. Részvétel a Rendezvényeken

7.1. A Rendezvényekre kizárólag az arra kijelölt helyeken és időtartamban, kizárólag az arra feljogosított személyek jogosultak belépni.

7.2. Belépéskor a Rendezvényen résztvevő Szerződő Fél aláveti magát az adott Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak. A Szerződő fél köteles betartani a Rendezvény helyszénre vonatkozó biztonsági és baleset-megelőzési szabályokat, valamint köteles betartani a Rendezvény helyszínének házirendjét.

7.3. A Rendezvényen résztvevő Szerződő Fél köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.

7.4. A Rendezvények területén a Rendező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi, politikai vagy reklámtevékenység folytatása.

7.5. A Rendezvények területén a Rendező vagy az általa igény vett közreműködők biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Rendezvényen résztvevő Szerződő Fél az adott Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy a Rendező közreműködőivel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi.

VIII. Szavatosság

8.1. A Rendező fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvényeket, az azokon nyújtott Szolgáltatásokat szükség szerint, időről-időre módosítsa, átalakítsa, továbbfejlessze. A Rendezvényen résztvevő Szerződ Fél nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Rendezővel szemben ezen módosítások, átalakítások, vagy továbbfejlesztések kapcsán.

8.2. A Rendezvényen résztvevő Szerződ Fél teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa a Rendezvény keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a Rendező, mind a közreműködők és egyéb szerződéses partnerek, mind a harmadik személyek tekintetében.

8.3. A Rendező kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet bármely, Rendezvényen résztvevő jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Rendezvény bármely részvevőjének vagy harmadik személynek.

IX. Adatvédelem

A Rendező adatkezelési tájékoztatója www.blockchaincapital.hu internetes oldalon érhető el.

X. Egyéb rendelkezések

10.1. Jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jogszabályok irányadók

10.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

10.3. Jelen általános szerződési feltételek [*] napján lépnek hatályba.

10.4. Rendező jelen ÁSZF-t bármikor jogosult módosítani. A módosításokat a Rendező a www.blockchaincapital.hu internetes oldalon teszi közzé és azok a közzététellel lépnek hatályba